Populärvetenskaplig presentation

Nanoteknologin har sedan slutet på 1980-talet utvecklats till ett stort vetenskapsområde som ofta starkt växelverkar med andra discipliner så som materialvetenskap, olika livsvetenskaper och elektronik. På Ångströmlaboratoriet i Uppsala inrättades hösten 2004 en ny avdelning inom institutionen för Teknikvetenskaper som kallas Nanoteknologi och Funktionella Material. Andra grupper på Ångström arbetar också med liknande frågeställningar. Ämnet nanoteknologi och funktionella material omfattar kunskapen om hur ett materials struktur på sub-mikrometernivå samt hur de elektrodynamiska processer och växelverkningar som äger rum på denna längdskala påverkar materialets makroskopiska funktionalitet. Ämnet omfattar både analys av nanoteknologiska materialstrukturer och syntesen av dessa. Analysdelen fokuserar främst på elektrodynamiska detektionsprinciper samt på yt- och bulkanalys. Syntes delen innefattar både kemiska, fysikaliska och biologiska tillverkningsmetoder. I Uppsala är ämnet nanoteknologi och funktionella material starkt knutet till tillämpningar inom områden farmaci, bioteknik, samt energi och miljö. Materialen i fokus är således både polymerer, olika typer av läkemedelsbärare (både i fast form och som geler), så kallade mesostrukturerade nanopartiklar, läkemedelsmolekyler och andra biologiskt aktiva molekyler, samt fasta material så som metaller, metalloxider och andra typer av keramer. En nära koppling föreligger mellan grundforskning och avancerade tekniska tillämpningar.